22.512

La població d’Esparreguera ha augmenta moderadament fins a arribar a les 22.512 persones empadronades a data 1 de gener de 2021, de les quals un 8,5% són estrangeres. Aquestes són les dades que es desprenen de l’Observatori de ciutadania i migracions que la Regidoria de Convivència va presentar la setmana passada a la Comissió de Drets Socials i Ciutadania de l’Ajuntament d’Esparreguera. La xifra de població és lleugerament superior a la de l’any anterior, quan la vila tenia 22.356 habitants, mentre que l’índex de població estrangera es manté en el mateix percentatge. Aquest estudi també indica que la mitjana d’edat a la vila és de 41,7 anys i que al municipi hi conviuen persones de 59 nacionalitats diferents, sent les majoritàries, després de l’espanyola, la marroquina, la romanesa, la pakistanesa, la italiana i la xinesa. A més, hi ha 500 esparreguerins i esparreguerines que resideixen a l’estranger.

Durant l’any 2020 s’ha produït un increment de 156 persones al cens de població d’Esparreguera, que se situa en 22.512 persones, de les quals el 91,5% són veïns i veïnes de nacionalitat espanyola (20.591) i el 8,5% de nacionalitat estrangera (1.921). Aquesta xifra està per sota de la mitjana de Catalunya, que és del 15,1%, i de la del Baix Llobregat, que és del 10,3%. En 20 anys el municipi ha incrementat en 4.688 persones el total de la seva població, passant dels 17.824 veïns i veïnes censats el 2001 als 22.512 que hi ha actualment. En el mateix període la població estrangera resident a la vila ha crescut en 1.442 persones, passant de 479 ciutadans a 1.921. En referència a l’edat, les dades constaten que la mitjana de la població d’Esparreguera se situa en els 41,7 anys. La població de nacionalitat estrangera és més jove, ja que té una mitjana de 34 anys, mentre que la població espanyola se situa en els 42,4 anys. Pel que fa als naixements, durant l’any 2020 se n’han produït 150, 34 menys que el 2019 i es confirma una tendència a la baixa en la natalitat al municipi, que ha caigut un 35% en 10 anys, passant dels 231 del 2011 als 150 de l’any passat.

La regió del Nord d’Àfrica i el Magrib continua tenint el percentatge més elevat entre la regió d’origen de població estrangera, un 41%, seguida per la Unió Europea (25,1%) i l’Amèrica Central i del sud (20.6%). Les cinc nacionalitats amb més població a Esparreguera són l’espanyola, la marroquina, la romanesa, la pakistanesa i la italiana. La població originària del Marroc representen el 41,5% de la població estrangera i el 3,5% de la població total. La segona comunitat més nombrosa a la vila és la romanesa, que és el 12% de la població estrangera, la segueix la pakistanesa (3,7%), la italiana (3,4%) i la xinesa (3,3%). La regidora d’Igualtat i Diversitat de l’Ajuntament d’Esparreguera, Sara Gómez, explica que “les cinc nacionalitats més presents a la vila es mantenen estables, no han canviat respecte de l’any passat, però sí que és cert que estan augmentant els veïns procedents del Pakistan, perquè s’estan començant a fer reagrupaments familiars. Tot i això, l’índex de masculinitat segueix sent major en la comunitat pakistanesa i també en la marroquina, en canvi les persones procedents de les zones d’Amèrica Central i del Sud i de països de l’Europa no comunitària tendeixen a uns perfils més familiars”.

Hi ha 9 nacionalitats que tenen un sol representant i entre elles n’hi ha que comporten l’arribada de noves nacionalitats a la vila, es tracta de persones procedents de Camerun, Costa Rica i els Estats Units d’Amèrica. Per contra el municipi ja no té cap persona procedent de Mali, Irlanda, Madagascar, Malàisia, Síria, Sudan, Suïssa i Turquia. La distribució de la població a Esparreguera és força homogènia i no hi ha cap secció censal amb percentatges elevats de població de nacionalitat estrangera. Per altra banda, en comparació amb l’any passat hi hagut menys mobilitat residencial: 1007 persones han vingut a viure a Esparreguera, mentre que 719 veïns i veïnes de la vila han marxat a viure a altres llocs. La xifra d’esparreguerins i esparreguerines residents a l’estranger s’ha duplicat en els darrers 10 anys i actualment un total de 500 convilatans resideixen a l’estranger, sent França, Suïssa, Suècia i Alemanya els principals països de destí.

L’Observatori de ciutadania i migracions d’Esparreguera és d’elaboració pròpia, a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), de l’Instituto Nacional de Estadística (INE) i del Padró Municipal d’Habitants d’Esparreguera. Es tracta d’una eina estadística per facilitar el disseny i la planificació de les polítiques i les actuacions locals i aportar coneixements de la realitat social i demogràfica de la vila. En aquest sentit, la regidora d’Igualtat i Diversitat explica que “l’observatori facilita dades i indicadors sobre l’estructura poblacional, com el sexe, l’edat, la nacionalitat, la natalitat, els moviments residencials, etc, que ens permeten estudiar i abordar el fenomen migratori i objectivar la realitat social d’Esparreguera”.