Ajuts

El Govern de la Generalitat transfereix 208 milions a Empresa i Coneixement per posar en marxa el nou programa d’ajuts a microempreses, petites empreses i cooperatives amb treballadors en ERTO.

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8341, de data 15 de febrer de 2021, va sortir publicada la RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID- 19 i mantenir els llocs de treball en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives (BDNS 548602).

El passat de 8 de febrer de 2021 es va publicar al DOGC núm. 8336, la RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives.

Al portal web d’Empresa i Coneixement de la Generalitat apareix la informació següent:

Amb aquesta transferència el Govern dota econòmicament el programa, que forma part del nou pla d’ajuts trimestral de 618 milions d’euros per als col·lectius i sectors econòmics més afectats per la Covid-19

  • L’ajut consistirà en una aportació de 2.000 euros per treballador en ERTO actiu a 31 de gener de 2021 fins a un màxim de 30.000 euros per empresa
  • L’empresa haurà de mantenir el mateix nombre de treballadors el 31 de desembre de 2021 respecte al 31 de desembre de 2020 i, en cas contrari, se li revocarà la totalitat de la subvenció
  • Es preveu donar cobertura als 104.000 treballadors en ERTO que hi ha a les microempreses, petites empreses i cooperatives
  • El tràmit telemàtic de sol·licitud es va obrir el 15 de febrer a les 12.00 hores, i es podrà realitzar a través de Canal Empresa fins al dia 22 de febrer.

El Govern ha autoritzat transferir 208 milions d’euros dels Fons extraordinaris al Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del Departament d’Empresa i Coneixement per posar en marxa la línia d’ajuts directes per a empreses amb treballadors en situació en ERTO. L’objectiu de la línia, que s’obrirà dilluns vinent, és donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la Covid-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’ERTO d’aquestes empreses. Es preveu donar cobertura als 104.000 treballadors en ERTO que es calcula que hi ha en aquestes empreses.

Amb aquesta transferència es dota econòmicament el programa d’ajuts, que es va activar ahir amb la publicació de les bases al DOGC, i que forma part del nou pla d’ajuts trimestral dotat amb 618 milions d’euros per als col·lectius i sectors econòmics més afectats per la Covid-19.

S’hi podran acollir microempreses, petites empreses i cooperatives amb seu social a Catalunya i amb treballadors en situació d’ERTO actiu a data de 31 de gener de 2021.

  • Petites empreses: menys de 50 treballadors i facturació anual de fins a 10 milions d’euros
  • Microempreses: menys de 10 treballadors i facturació anual de fins a 2 milions d’euros
  • Cooperatives: menys de 50 treballadors o socis cooperatius i facturació de fins a 10 milions d’euros
  • No s’hi podran acollir autònoms a títol individual, ni fundacions o empreses participades en més d’un 50% per capital públic.

L’ajut consistirà en una aportació de 2.000 euros per treballador fins a un màxim de 30.000 euros per a empresa, que haurà de mantenir el mateix nombre de treballadors fins el 31 de desembre de 2021 respecte al 31 de desembre de 2020. L’incompliment d’aquest requisit comportarà la revocació de la subvenció, que s’haurà de retornar juntament amb el pagament dels interessos de demora.

Els ajuts es poden demanar des del dilluns 15 de febrer, a les 12.00 hores, i fins al dia 22, a les 12.00 hores. La presentació de les sol·licituds es farà temàticament a través del Canal Empresa, omplint el model formalitzat disponible al web del CCAM, de Canal Empresa o del Departament d’Empresa i Coneixement. Per tal d’agilitar la tramitació, el procediment inclourà una declaració responsable, on els sol·licitants acreditaran que compleixen els requisits, i el control administratiu del compliment dels requisits es farà a posteriori, un cop fet el pagament.

Les subvencions s’atorgaran per concurrència competitiva, i el criteri de valoració serà la disminució de la facturació de l’exercici 2020 respecte l’any anterior. Es donarà prioritat a les empreses que hagin patit majors pèrdues percentuals.

En el cas que l’empresa o cooperativa s’hagi creat després de l’1 de gener de 2019 es calcularà la caiguda de la facturació de la manera següent:

  • Si l’empresa s’ha creat abans del 30 de setembre de 2019, es compararà la facturació de l’últim trimestre de 2019 amb la de l’últim trimestre de 2020.
  • Si l’empresa s’ha creat a partir de l’1 d’octubre de 2019, es compararà la mitjana de facturació dels dos primers mesos de vida de l’empresa amb la facturació de gener de 2021.

Els sol·licitants podran consultar si se’ls ha atorgat l’ajut al tauler electrònic de la Generalitat. Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats.

Tags: