Borsa de treball

L’Ajuntament d’Esparreguera ha obert una borsa de treball de diferents especialitats a través dels recentment creats Plans Locals d’Ocupació, amb l’objectiu de dotar de personal l’Oficina d’Atenció Transversal (UAT) i reforçar alguns serveis municipals per fer front a la gestió d’expedients i necessitats generades per la pandèmia de la Covid-19. Els perfils que és previst contractar amb aquesta borsa són: un educador social, un treballador social, un tècnic d’inserció laboral, un tècnic en salut pública, dos tècnics auxiliars en informàtica i un auxiliar de gestió. Les sol·licituds s’han de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) a partir de demà i fins el 8 d’octubre, ambdós inclosos. Per a poder formar part de la borsa cal estar inscrit com a demandant d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i posseir la titulació i les capacitats funcionals per al desenvolupament de les tasques de cada especialitat.

Aquestes contractacions s’emmarquen en el programa de caràcter temporal “Projecte Unitat d’Atenció Transversal (UAT)”, aprovat el mes de juliol per la junta de govern local, que engloba els projectes vinculats al desplegament de les accions de la primera fase del Pla de xoc per fer front a les noves necessitats vinculades a la crisi econòmica i social provocada per la Covid-19. Totes les contractacions estan previstes per un període inicial de 9 mesos amb un 80% de la jornada, excepte els dos tècnics auxiliars en informàtica que tindrien el 90% i el tècnic en salut pública que faria mitja jornada. Els treballadors contractats amb aquest pla s’ubicarien, majoritàriament, a la nova UAT, que se situarà al número 9 del carrer de l’Hospital, i es posarà en marxa aquesta tardor.

Les places requerides són un treballador social i un educador social, per a la detecció i prevenció de situacions de risc o d’exclusió social dels usuaris i les seves famílies; un tècnic/a en inserció laboral per atendre les demandes de les persones usuàries en matèria d’ocupació i inserció laboral i dels diferents serveis que presta el Servei Local d’Ocupació d’Esparreguera i la Unitat d’Atenció Transversal; un tècnic/a en salut pública per a dissenyar i impulsar accions d’educació i sensibilització en el coneixement de la protecció i promoció de la salut pública; dos tècnics/ques auxiliars en informàtica per a donar suport per a un servei correcte a l’organització i a la ciutadania; i un auxiliar de gestió per a gestionar expedients i informar i assessorar a la ciutadania.

Per a participar en el procés selectiu, les persones aspirants han de tenir, com a requisits generals, la nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea; posseir les capacitats funcionals per al desenvolupament de les tasques; haver complert 16 anys; estar inscrites com a persones demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya i no cotitzar en cap règim de la Seguretat Social (DONO); no haver estat contractades per l’Ajuntament d’Esparreguera en un període de trenta mesos; i estar en possessió del Certificat de nivell de suficiència de català (C1) o superació de la prova pertinent. El procediment de selecció es realitzarà mitjançant concurs de mèrits i capacitats i s’aplicaran criteris socials generals en totes les especialitats: 15 punts per manca de percepció d’ingressos de la persona candidata i 5 punts per ser major de 45 anys; per tenir entre 16 i 29 anys; per estar empadronat a Esparreguera; i per estar inscrit al Servei Local d’Ocupació del municipi de residència amb un itinerari actiu de recerca de feina.

Les persones que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar les sol·licituds, indicant per quina o quines especialitats opten, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament d’Esparreguera, abans del 8 d’octubre. El model formal de sol·licitud es facilitarà gratuïtament a les dependències municipals, a la seu de Cal Trempat- Servei Local d’Ocupació o a la pàgina web municipal.