Contractació més eficient

Dintre del pla de millora contínua de la gestió pública municipal iniciat en aquesta legislatura, i per acord i iniciativa politico-tècnica, aquesta primavera emprenem l’estudi, planificació i regularització de l’activitat del consistori en matèria de contractació pública

És un objectiu de l’Equip de Govern aplicar un sistema de gestió pública basat en els valors de millora contínua, eficiència, eficàcia, transparència i d’acord amb el ple sotmetiment a la llei i al dret. Dins del procediment de millora contínua endegat, l’Ajuntament del Bruc ha anat adoptant una sèrie de mesures per aconseguir aquests objectius, a la vegada que s’ha mantingut el nivell de prestació de serveis.

L’ordenament jurídic en matèria de contractació pública ha sofert una important modificació arran de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que es transposen les Directives 2014/23/UE i 2014/24/UE, ambdues del 26 de febrer de 2014 (BOE núm. 272, de 9 de novembre). En compliment d’aquesta normativa, que té com objectius la transparència en la contractació pública i l’obtenció d’una millor relació qualitat-preu, aquesta nova ordenació legal agafa un important caràcter estratègic.

L’Ajuntament del Bruc ha engegat aquest procés que pretén estudiar, planificar i regularitza, en aquells casos que sigui necessari, els procediments de contractació municipals per tal de disposar d’un Pla Estratègic de Contractació Municipal amb horitzó temporal plurianual que permeti assolir, dins de la prioritat màxima que suposa la citada matèria i la dimensió i capacitats materials, tècniques i personals de la Corporació, donar compliment als objectius de la normativa i la jurisprudència en matèria contractual.

Tags: