Demà, ple telemàtic a Abrera

A causa de les mesures preses per la prevenció i contenció del coronavirus, el dijous 28 de maig de 2020, a partir de les 19 hores, es realitzarà una sessió ordinària del Ple Municipal mitjançant videoconferència.

ORDRE DEL DIA:

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 26-03-2020.

2. Expedient 190/2020. Cessions urbanístiques a l’Ajuntament d’Abrera de tres parcel·les amb qualificació i ús públic.

3. Expedient 626/2020. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits.

4. Expedient 1539/2020. Aprovació increment retributiu derivat del Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions a l’àmbit del sector públic.

5. Expedient 2193/2020. Rectificació d‘error aritmètic incorregut en la redacció de l’acta del Ple ordinari de data 28/11/19.

6. Expedient 2418/2020. Modificació de la codificació del lloc de secretària de la Unitat del Gabinet d’Alcaldia.

7. Expedient 2436/2020 Aprovació d’una modificació puntual de l’Ordenança fiscal número 13 reguladora de la taxa per a la utilització especial i privativa, temporal o permanent, de béns de domini públic i la prestació de serveis municipals.

8. Expedient 2445/2020. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit al Pressupost General per a l’exercici de 2020 núm. 02/2020, per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.9. Expedient 2617/2020. Moció d’Abrera en Comú per una transició a la normalitat des del diàleg i la col·laboració institucional.

10. Expedient 2618/2020. Moció de l’equip de govern per a l’activitat municipal i l’impuls de mesures socioeconòmiques per pal·liar els efectes provocats per la COVID-19.

11. Expedient 2632/2020. Moció presentada pel PSC de resolució de suport als treballadors i treballadores de Nissan.

12. Urgències.

ACTIVITAT DE CONTROL

13. Expedient 1810/2020. Donar compte al Ple del decret de l’Alcaldia 2020-0485 de 2 d’abril de 2020, d’adopció de mesures pel cas de la crisi sanitària del COVID-19 en relació amb el transport urbà col·lectiu municipal.

14. Expedient 2136/2020. Donar compte al Ple de la relació de decrets i de la relació dels acords de les Juntes de Govern – de març i abril 2020.

15. Precs i preguntes. Degut a l’estat d’alarma declarat pel Real Decret 463/2020, de 14 de març, la ciutadania podrà formular precs i preguntes al ple per correus electrònic a l’adreça secretaria2@abrera.cat fins a 24 hores abans de la celebració del ple.

La sessió ordinària del Ple Municipal es realitzarà per videoconferència i es retransmetrà en directe per Ràdio Abrera, en el 107.9 de la FM. També la podreu seguir per Internet a www.radioabrera.cat

Tags: