Impostos

L’Organisme de Gestió Tributària ha emès un comunicat que informa sobre els documents amb el termini de pagament vençut.

Si es tracta d’un rebut de cobrament periòdic, atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, podeu efectuar el pagament amb el mateix rebut:

· Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte.

· http://orgt.cat/pagartributs

· Trucant al 932 029 802.

Si es tracta d’una liquidació d’ingrés directe, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat: 

· Document de pagament a orgt.cat/pagartributs

· Efectuar el pagament per telèfon 932 029 802.

Si es tracta de la notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat:

· Document de pagament a orgt.cat/pagartributs

· Efectuar el pagament per telèfon 932 029 802.