Monistrol: convocatòria per a Jutge de pau

De conformitat amb el que disposen els articles 101 i 102 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, l’Ajuntament ha iniciat els tràmits per elegir la persona que ha d’ocupar el càrrec de Jutge de Pau Titular de Monistrol de Montserrat.

Per aquest motiu, i donat que el nomenament de l’actual finalitza properament, s’obre un termini de QUINZE DIES HÀBILS  per a què les persones que estiguin interessades i reuneixin les condicions legals adients ho sol·licitin per escrit  davant el Registre d’entrada de l’Ajuntament.

El termini per presentar la sol·licitud finalitza el dia 2 de novembre de 2020.

Les persones interessades hauran de presentar la següent documentació:

  • model d’instància degudament complimentada (podeu descarregar el model a la pàgina web de l’Ajuntament: www.monistroldemontserrat.cat)
  • declaració responsable de no estar afectat/da per cap causa d’incapacitat i de no incórrer en cap causa d’incompatibilitat o prohibició (podeu descarregar el model a la pàgina web de l’Ajuntament: www.monistroldemontserrat.cat)
  • currículum (s’haurà d’especificar l’activitat professional o mercantil que s’està exercint en l’actualitat)
  • còpia del DNI.