Nova ordenança àgil i pràctica

Ordenança de Comunicació Prèvia

Ha entrat en vigor l’Ordenança de Comunicació prèvia (CPO – Comunicació prèvia d’obres) que permetrà agilitzar totes les obres de poca entitat i que s’han catalogat prèviament, mitjançant una declaració responsable per part del ciutadà.

Com funciona?
La persona interessada posa en coneixement a l’Ajuntament els fets i documentació amb caràcter previ a l’inici o modificació de totes aquelles obres i actuacions urbanístiques que s’han catalogat com a CPO a l’ordenança fiscal número 41 de l’Ajuntament del Bruc. Es realitza una autoliquidació de les taxes i impostos contemplats i es presenta telemàticament.
Posteriorment, l’equip tècnic fa una revisió de la documentació presentada i si s’escau es notifiquen els possibles errors o manques de documents. Paral·lelament es fan revisions in situ de les obres iniciades i finalitzades.

Quines obres s’hi poden acollir?
Les obres que es contemplen en aquest tràmit de comunicació prèvia són entre altres, treballs de neteja, desbrossat i jardineria que no comportin la tala d‘arbres. La reparació de tanques, canonades, desguàs i claveguerams exteriors. Obres interiors en locals no destinats a l’habitatge, reparacions de cobertes i terrats, celoberts o patis de ventilació. La col•locació o substitució de portes, finestres, persianes i reixes en obertures d’edificacions. També es poden reformar cuines i banys d’habitatges, falsos sostres i fer manteniment de façanes.

Podeu consultar el document íntegre amb totes les actuacions subjectes a comunicacions en aquest enllaç

Quins papers em calen?
La documentació a presentar és la sol·licitud i una descripció i justificació de les obres a realitzar, identificant la finca i la valoració econòmica de les obres per part del constructor o paleta. En cas de ser necessari, adjuntarem també documentació gràfica com fotografies, plànols o croquis.

Quin cost té?
Com en qualsevol llicència d’obres s’haurà d’efectuar el pagament, en aquest cas, una autoliquidació, per tant haurem de calcular la taxa per tramitació de la llicència (un 0,65%; amb un mínim de 20 euros) i l’impost sobre construccions (un 4%; amb un mínim de 120 euros) del pressupost d’obra d’execució material.
Per exemple, si tenim un pressupost inferior a 3.000 euros pagarem els imports mínims de 140 euros de la taxa i l’impost, si el pressupost és superior s’haurà de calcular els 0,65% i el 4% del pressupost, sumar-los i fer l’ingrés a l’Ajuntament.

Em costa més diners que abans?
No, exactament el mateix, amb la diferència que abans la liquidació de la taxa la feia l’arquitecte municipal, i m’havia d’esperar per començar les obres a rebre la seva resolució, i ara ja les puc començar un cop tancat el tràmit.

Presentada tota la documentació i havent efectuat el pagament es dona per entesa aquesta comunicació prèvia i per tant ja podem iniciar les obres. 

 

Tags: