Ple olesà

El Ple de l’Ajuntament d’Olesa ha aprovat les ordenances fiscals per al 2021, que preveuen, entre d’altres, una congelació dels principals impostos i taxes locals, millores en les bonificacions en tributs com l’Impost de Béns Immobles, las rebaixa de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en el cas d’obertura de nous negocis i la creació d’una taxa per cobrar a les entitats bancàries per l’aprofitament de la via pública per la instal·lació de caixers. L’Alcalde, Miquel Riera, ha qualificat aquestes ordenances fiscals de “prudents” en un moment econòmic complicat a nivell general a causa de la pandèmia de la Covid-19, com a resposta a la crítica llençada per diferents grups municipals, com el PSC, ERC i la CUP, que han titllat les ordenances de poc innovadores, tot defensat un model impositiu “progressius i més equitatiu”.

L’aprovació de les ordenances va tenir lloc aquest dijous al vespre, durant el Ple ordinari del mes d’octubre, celebrat al saló de sessions de l’Ajuntament d’Olesa i emès en directe per Olesa Ràdio i el canal de YouTube de l’Ajuntament. La sessió plenària va tenir la particularitat de la participació telemàtica del regidor de la CUP Marc Serradó, que no hi va poder ser presencialment a l’espera del resultat d’una prova PCR.

Declaració institucional en suport als treballadors i treballadores d’Arytza Bakeries

La sessió plenària d’aquest dijous va arrencar amb una declaració institucional en suport als treballadors i treballadores d’Arytza Bakeries, consensuada amb el comitè d’empresa i amb CCOO. La declaració va ser llegida per l’Alcalde, Miquel Riera, i és la següent: “Fa uns dies l’empresa Arytza Bakeries ve prendre la decisió de tancar la factoria i el procés productiu de la seva planta ubicada al polígon industrial La Flora, d’Olesa de Montserrat. Aquesta empresa , que va iniciar la seva activitat el 2002, es dedica a la producció de pa congelat per a les hamburgueses. Entre els seus clients més importants, pel que fa a la planta d’Olesa, figuren les cadenes de supermercats Mercadona i Lidl, i te l’exclusiva de tots els restaurants McDonald’s de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. Arytza Bakeries té un altre centre de treball a Daganzo de Arriba, Madrid, i pertany a la multinacional Arytza, amb presencia a nivell europeu, amb un total de sis factories més.

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat comparteix la preocupació de tota la plantilla i farà el possible per acompanyar els treballadors i treballadores en les seves reivindicacions. És en aquest sentit que demanen a l’empresa que mantingui l’ocupació i els llocs de treball de la planta a Olesa de Montserrat, per a que el projecte industrial, que és viable i ha reportat beneficis sostinguts els darrers anys, tingui continuïtat i sigui un projecte de futur, de manera que pugui contribuir al necessari desenvolupament social i econòmic de la nostra ciutat i de la comarca.

Des de la convicció de que la reivindicació de les treballadores i treballadors d’Arytza Bakeries és justa, en un context actual ple d’incerteses i d’enorme complexitat, des del més ferm compromís i des de la responsabilitat que tenim com a representants polítics, manifestem el nostre suport al projecte de futur d’Arytza Bakeries d’Olesa de Montserrat, al manteniment dels llocs de treball i a la preservació del sòl i projectes industrials com a base d’un desenvolupament econòmic i social, harmònic i inclusiu a la nostra ciutat”.

Presa de possessió del nou regidor del Bloc Olesà, Ivan Carreira

L’olesà Ivan Carreira va prendre possessió del càrrec de regidor pel Bloc Olesà al Ple d’aquest dijous. Carreira assumeix la 6a Tinença d’alcaldia i les mateixes regidories que duia Eva Creus fins la seva renúncia, feta efectiva al Ple de setembre: Medi Ambient i Sostenibilitat i Espai Públic i Equipaments.

Aprovació de les ordenances fiscals 2021

El Ple de l’Ajuntament d’Olesa ha aprovat les ordenances fiscals per al 2021, amb el vot favorable de l’Equip de Govern (Bloc Olesà i Junts per Catalunya) i l’abstenció de la resta de grups (PSC, ERC, Ciutadans i la CUP).

La regidora d’Hisenda, Lourdes Vallès, va ser l’encarregada d’explicar les principals novetats de les ordenances fiscals per al 2021, que preveuen la congelació dels principals impostos i taxes locals, com ara l’IBI, l’impost de vehicles, el de Construccions o la taxa d’escombraries. Sí s’introdueixen canvis en els redactats d’algunes ordenances (per actualitzar-les a la normativa), així com noves bonificacions i reduccions, o ajustos de taxes al cost real del servei prestat, segons va destacar Vallès.

En l’Impost de Béns Immobles (IBI) s’amplia del 50% al 95% la bonificació per als immobles d’ús residencial destinats al lloguer d’habitatge amb renda limitada. Per poder gaudir d’aquesta bonificació hauran de formar part del programa de mediació per al lloguer social d’habitatges. A més, la bonificació es farà d’ofici, “facilitant els tràmits a l’administrat”, ja que serà l’Oficina local d’Habitatge qui traslladi als serveis de gestió tributària els immobles que formen part del registre d’habitatges de lloguer. Lourdes Vallès també va remarcar que aquesta bonificació no es podrà acumular a d’altres contemplades a l’IBI.

En l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, s’ha fet un nou redactat per a la simplificació administrativa de la gestió d’aquest tribut. També se suprimeix la bonificació per a vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25 anys, ja que, segons va remarcar la regidora d’Hisenda, “entrada en contradicció amb les mesures ambiental que es venen donant fa anys, ja que aquests vehicles són els més contaminants”. A més, s’inclou una nova casuística que no estava regulada, que és que la recaptació d’aquest impost correspondrà a l’Ajuntament del domicili que consti al permís de circulació del vehicle. Alhora, també se simplifica la part administrativa de la gestió del cobrament.

En la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions, es suprimeix l’apartat referent als caixers automàtics, ja que s’ha apostat per la redacció d’una de nova pròpia per a aquest concepte. En aquest sentit, s’ha creat l’ordenança fiscal número 28 relativa a la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública per la instal·lació de caixer automàtics a les façanes dels immobles amb accés directe des de la via pública i altres instal·lacions anàlogues d’activitat comercial. La taxa s’ha creat atenent a queles entitats bancàries cada cop més atenen a través de caixers automàtics que ocupen la via pública per la generació de cues que obstaculitzen la lliure circulació de vianants. Gràcies a la creació d’aquesta nova ordenança, les entitats bancàries passaran de pagar 167,79€ per caixer a pagar 1.008 €.

Pel que fa a la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat de ciutadans i empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, es modifica tot el quadre de tarifes referent a llicències, comunicacions i declaracions responsables relacionades a l’obertura de negocis o establiment d’activitats econòmiques. Segons va detallar Lourdes Vallès, s’ha actualitzat les tarifes “en funció del cost real que suposa el tràmit d’aquestes gestions”, ja que s’han simplificat els tràmits administratius. Una de les novetats és la reducció en pràcticament un 50% en les comunicacions, que quan són per canvis no substancials tindran cost zero (per incentivar la comunicació d’aquests canvis, que de vegades fins ara no es feien per no haver de pagar la corresponent taxa).

Quant a la taxa per expedició de documents administratius, es suprimeixen els fets imposables que no es presten i se n’incorporen de nous. En aquest cas, es deixen de tarificar aquelles que ja no es demanen i es posen aquelles que, pels canvis evolutius de la societat, es necessiten actualment.

Finalment, en la taxa reguladora de drets d’examen s’elimina la procedència de la devolució de la taxa per al supòsit que la persona no hagi estat admesa al procés selectiu (ja que la feina de gestió s’ha fet igualment) i el que fins ara es preveia com a bonificació pel fet d’estar en situació de desocupació passa a ser una reducció de la quota.

Un cop feta l’explicació tècnica per part de la regidora d’Hisenda, l’Alcalde, Miquel Riera, va destacar que la proposta d’ordenances fiscals per al 2021 acomplia amb el compromís pres l’any passat “de revisar-les totes per actualitzar-les en aquells punts on havien quedat obsoletes o on es podien incloure noves clàusules”. Segons l’Alcalde, la proposta feta per l’Equip de Govern, que preveu la congelació dels principals impostos i taxes locals, és la resposta al context actual, “amb una crisi sanitària que està desembocant en una crisi social i econòmica”. D’aquí que, a banda de congelar impostos, s’incrementin algunes bonificacions, com és el cas de l’IBI, o es rebaixin conceptes com per exemple el que han de pagar els comerços per l’obertura de negoci en concepte de declaració responsable, “que fins ara era de 1.250€ i ara no arriba a 500”. Per a Riera, també cal destacar la incorporació de la taxa de caixers automàtics, que suposa un increment substancial respecte al que fins ara havien de pagar les entitats bancàries.

La resta de grups de l’oposició, però, no van donar el vot favorable a les ordenances fiscals per al 2021, si bé cap grup va votar-hi en contra (s’hi van abstenir PSC, ERC, Ciutadans i la CUP).

Des de la CUP, el regidor Marc Serradó va assegurar que l’Equip de Govern no havia aplicat totes les mesures que l’any passat havia demanat la CUP a canvi de votar favorablement a les ordenances de 2020 “en un acte de responsabilitat”, com per exemple, fer que la taxa d’escombraries no sigui lineal (tots els domicilis paguen el mateix, generin el que generin) sinó “que es pagui per generació” i s’avanci en l’estudi de la recollida porta a porta. Quant a l’IBI, Serradó va dir compartir la seva congelació però va apostar per una pujada del 10% per a certs immobles amb el valor cadastral més alt, en considerar que les propietats “són més solvents”. També va criticar que encara no s’hagi pogut fer un recàrrec del 50% per als pisos buit “per manca d’un cens de pisos buits a Olesa” alhora que va reclamar que des de l’Oficina d’Habitatge es faci més difusió per aconseguir ampliar la borsa de medicació per fomentar el lloguer assequible. El regidor de la CUP també va reclamar un 50% de bonificació en l’Impost de construccions (ICIO) per a obres de rehabilitació en habitatges, i va lamentar que la taxa de caixers no fos encara més elevada.

Des de Ciutadans, el regidor José Maria Paniello es va mostrar d’acord amb l’actualització feta en les ordenances i d’acord amb la taxa de caixers, malgrat que “amb els pocs caixers que hi ha a Olesa poca cosa ens solucionarà”. Malgrat això, no va estar d’acord amb suprimir la bonificació en l’impost de vehicles per als de més de 25 anys “ja que aquestes persones potser no poden comprar-se un altre cotxe per dificultats econòmiques”.

La regidora d’ERC Marola Cantarell va criticar, per la seva banda, que l’any passat el seu grup havia reclamat que s’apostés per una “fiscalitat progressiva” i que no s’havia fet, quan “amb el tipus de renda que hi ha a Olesa és possible fer-ho”. Cantarell també va criticar la pujada del 6% en la taxa per expedició de documents administratius en ser una pujada superior a l’IPC. El seu company Jordi Parent va lamentar que la proposta d’ordenances fiscals no s’hagués treballat conjuntament amb tots els grups.

Per la seva banda, el regidor del PSC Carlos Fernández va carregar contra l’Equip de Govern, assegurant que les modificacions introduïdes no havien estat idea seva, sinó “propostes d’altres grups”. També va assegurar que Bloc Olesà i Junts per Catalunya havien tingut l’oportunitat d’aplicar “un model més progressiu i equitatiu, adaptat al segle XXI, i ens trobem amb una proposta de mínims”. Per al regidor socialista, “aquest era el moment ideal per agafar aquest nou repte i el que se’ns presenta és res en comparació al que ja tenim”. El portaveu del grup, Fernando Vicente, també va lamentar que aquest any l’Equip de Govern no els hagués convocat per treballar conjuntament les ordenances.

L’Alcalde, Miquel Riera, no va compartir amb el PSC la creença que ara era el moment per apostar per una fiscalitat totalment diferent a l’actual. Per contra, per a Riera, “ara no és el moment de provar coses. Per a l’any vinent ja proposarem canvis però no es pot fer un canvi sobtat que faci trontollar l`economia olesana”. A més, va criticar que “el PSC vol un gran canvi però no ha presentat cap proposta” i va assegurar que el Bloc olesà “ha fet els darrers anys una gran feina en el tema de la fiscalitat, i això ens ha dur a tenir una situació sanejada que ha permès tirar endavant mesures per pal·liar la crisi generada per la pandèmia per un valor de 800.000€.

Pel que fa a les crítiques de la CUP, Miquel Riera va assegurar que sí s’havia impulsat un grup de treball per estudiar el sistema de recollida d’escombraries porta a porta, si bé no s’havia pogut treballar amb la celeritat desitjada “perquè aquest any han passat moltes coses”. Sobre el recàrrec en l’IBI pels pisos buits l’alcalde va dir que s’està treballant en el cens i que la previsió és poder incloure el recàrrec l’any vinent. Quant a la bonificació en l’ICIO demanada per la CUP, l’Alcalde va dir que si es bonifiquen obres en immobles de més de 40 anys “estaríem bonificant moltes obres que no són de rehabilitació integral d’habitatges antics, que és el que fa falta”.

També des de l’Equip de Govern, el regidor de Junts per Catalunya Domènec Paloma va defensar la proposta d’ordenances fiscals per al 2021 assegurant que “aquest 2020 la pandèmia ens ha fet actuar a molts nivells i per això cal actuar amb responsabilitat”.

Després de l’intens debat, es van aprovar les ordenances fiscals per al 2021, amb el vot favorable de l’Equip de Govern (Bloc Olesà i Junts per Catalunya) i l’abstenció de PSC, ERC, Ciutadans i la CUP.

Modificació de l’Ordenança General de Gestió

El Ple també va aprovar aquest dijous la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals. La regidora d’Hisenda, Lourdes Vallès, va especificar que es tracta d’un reglament “que et diu com l’ens públic ha de gestionar, inspeccionar i recaptar”, i que el que s’ha fet ha estat una actualització “molt escrupolosa” i amb criteris “molt objectius”, tot posant en valor “la tasca del personal tècnic i administratiu que hi ha treballat”.

Hi van votar a favor Bloc Olesà, PSC i Junts per Catalunya i la resta (ERC, Ciutadans i la CUP) s’hi van abstenir.

Pròrroga del cànon de la Fundació Privada Santa Oliva

Amb el vot favorable de Bloc Olesà, ERC i Junts per Catalunya i l’abstenció de Ciutadans i la CUP, el Ple va aprovar una pròrroga per al cànon que ha de pagar a l’Ajuntament la Fundació Privada Santa Oliva per l’ús  privatiu d’un terreny públic de 2000 m2 que va ocupar per construir-hi l’ampliació de la residència geriàtrica Santa Oliva.

La cessió es va fer el 2003, i des del 2014 la Fundació Privada Santa Oliva tenia una moratòria per sis anys per satisfer el cànon a l’ajuntament, que és de 7.500€ anuals. Finalitzada la moratòria, aquest 2020 havien de satisfer el cànon, però la Fundació ha demanat una pròrroga d’un any atès l’impacte econòmic que ha suposat per a la residència la pandèmia de la Covid-19, segons va explicar l’Alcalde, Miquel Riera.

Adhesió al Pla per a la diversitat sexual i de gènere del Baix Llobregat

El Ple de l’Ajuntament d’Olesa ha aprovat per unanimitat l’adhesió al pla per la diversitat sexual i de gènere del Baix Llobregat 2020-2024, que inclou un conjunt integrat i sistemàtic de polítiques públiques i mesures que possibiliten la promoció de la igualtat i la no discriminació de persones LGTBI.

La regidora de Gènere, Feminismes i LGTBIQ+, Ada Agut, va detallar el recorregut que s’ha fet a la comarca fins a l’elaboració d’aquest Pla, que parteix de la Llei 11/2014 aprovada al Parlament de Catalunya per garantir els drets del col·lectiu LGTBI i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, promovent la igualtat de totes les persones independentment de la seva identitat, orientació sexual o expressió de gènere.

Va ser l’any 2018 quan es va constituir la Taula comarcal LGTBI per coordinar i impulsar el desplegament de la llei al Baix Llobregat, amb participació a nivell tècnic i polític dels ajuntaments de la comarca, i des d’on es va impulsar l’elaboració del Pla per a la diversitat sexual i de gènere, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Segons va detallar durant el Ple Ada Agut, el Pla ha estat elaborat entre l’octubre de 2019 i el juny d’aquest any, i “és el full de ruta de  les polítiques públiques que s’hauran de desenvolupar a la comarca en els propers anys per possibilitar la promoció de la igualtat i la no discriminació de les persones LGTBI”.

El procés d’elaboració del Pla s’ha estructurat en quatre fases: diagnosi, pla d’acció, redacció i validació, i l’anomenada fase de compromís i lideratge. Les primeres, segons Agut, “s’han elaborat amb diversos espais i grups de participació d’ajuntaments, entitats i persones LGTBI”. Per exemple, en la fase de diagnosi Olesa va participar activament en dos dels grups de participació, i segons la regidora, “Olesa és el poble que va tenir més participació ciutadana” en un qüestionari adreçat a la ciutadania.

Finalment, el Pla va ser aprovat al Plenari del Consell Comarcal el passat 20 de juliol, i ara és el moment de que els ajuntaments s’hi adhereixin. Segons la regidora Ada Agut, “és voluntat d’aquest ajuntament impulsar en els propers anys polítiques públiques per la diversitat afectiva, sexual i de gènere, que promoguin i facin efectius els drets de les persones LGTBI”.

Tots els grups municipals de l’Ajuntament d’Olesa hi van donar suport a l’adhesió. Des d’ERC, la regidora Mireia Monfort va manifestar el desig del seu grup de que el Consell Comarcal “destini els recursos necessaris  i que es facin accions al llarg de l’any, no només en dies concrets”. També va dir que cal millor les accions formatives en escoles i instituts. El regidors de la CUP Marc Serradó i Fernando Vicente, del PSC, també van manifestar el suport dels seus grups recordant les propostes que anteriorment havien presentat quant al col·lectiu LGTBI.

Modificació de l’Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles

El Ple municipal va aprovar aquest dijous una modificació de l’Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles, que desplega les competències que l’ajuntament té atribuïdes en matèria de trànsit, circulació i estacionament de vehicles, i seguretat viària. Segons va detallar el regidor de Mobilitat, Jordi Martínez, la modificació neix, sobretot, de les noves instruccions de la Direcció General de Trànsit emeses a principis d’any per regular els anomenats vehicles de mobilitat personal (VMP) com ara patinets elèctrics, monopatins, patins sense motor i aparells similars, i bicicletes. I aprofitant que es modificava l’ordenança per incloure aquests VMP s’han introduït altres canvis, sempre sota la premissa, va remarcar el regidor, “que apostem per una ciutat més per als vianants que no pas per als vehicles”.

Entre els canvis introduïts destaca, en l’apartat referent als vehicles de transport de mercaderies perilloses, que els vehicles de gran tonatge tindran prohibida la circulació pel nucli urbà (sí als polígons). Quant a la regulació dels VMP una de les normes destacades és que no poden circular per les voreres, i per tant, ho han de fer per la calçada.

A més, s’estableix que el límit de velocitat per a totes els vehicles dins el nucli urbà serà de 30 km/h, i no de 50 km/h com era fins ara, per bé que ja hi havia diferents zones del municipi amb límit de 30. Segons Jordi Martínez, “hi ha estudis que diuen que aquest límit de velocitat a 30 km/h redueix cinc vegades la mortalitat en els accidents”.

La modificació de l’ordenança també inclou una regulació de les bicicletes, ja que és voluntat de l’Equip de Govern, va dir el regidor, “potenciar no tant els carrils bici, ja que els carrers a Olesa no tenen tanta amplada com per encabir-los sense treure zones d’aparcament, sinó els carrers bici o de prioritat invertida”, un objectiu que la regidoria de Mobilitat té de cara al 2021.

La majoria de grups van mostrar-se d’acord amb la nova ordenança, si bé Ciutadans i la CUP es va abstenir en la votació (Bloc Olesà, PSC, ERC i Junts per Catalunya hi van votar a favor).

El regidor de la CUP Marc Guevara va manifestar que el seu grup estava d’acord amb gran part dels canvis introduïts però no amb tots. Per exemple, creuen que ha de ser “menys punitiva” en alguns punts, com ara no permetre anar sense les dues mans al manillar en bicicleta; i també es va mostrar en contra que no es permeti estacionar les bicicletes lligades a mobiliari urbà, o l’obligació d’anar amb casc en VMP.

Des de Ciutadans, la regidora Olga Vanesa Carrasco va reivindicar que la modificació de l’ordenança s’havia impulsat arran una moció presentada pel seu grup. Quant als canvis introduïts, la regidora de Ciutadans va dir que el seu grup trobava a faltar alguns aspectes, com ara la limitació de persones en un VMP, o la necessitat que hi hagi un registre municipal que censi aquest tipus de vehicles a Olesa.

Per la seva banda, el regidor del PSC Carlos Fernández va valorar positivament els canvis, així com la intenció del govern municipal d’impulsar els carrers bici.

Des d’ERC, el regidor Jordi Parent es va mostrar d’acord amb les modificacions fetes a l’ordenança i sobretot “amb la filosofia que hi ha al darrere, que és que el centre ha de ser el vianant”. Parent també va fer incís en el fet que “calen més aparcaments per a bicicletes a Olesa”, i sobretot, vetllar no només  per la seva ubicació, sinó també per la seva seguretat.

El regidor de Mobilitat, Jordi Martínez, va respondre les intervencions contestant a Ciutadans que, abans de la seva moció, ell ja havia parlat amb el departament la voluntat de modificar l’ordenança per introduir els VMP. Quant a les demandes de la CUP, el regidor va argumentar que no es considera adient permetre que les bicis es puguin aparcar a qualsevol lloc, ja que poden representar obstacles per a la mobilitat dels vianants i sobretot les persones amb mobilitat reduïda. També va argumentar que, alguns dels articles criticats per la CUP (com prohibir anar sense les mans agafades al manillar d’una bici o portar casc en els VMP) tenen com a únic objectiu primer la seguretat.

Després del debat, la modificació de l’Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles es va aprovar amb els vots a favor de Bloc Olesà, PSC, ERC i Junts per Catalunya i l’abstenció de Ciutadans i la CUP.

Creació d’una comissió informativa específica d’estudi per a la creació d’una empresa municipal de serveis

En el Ple del dijous 22 d’octubre es va aprovar la Creació d’una comissió informativa específica d’estudi per a la creació d’una empresa municipal de serveis, pas immediat a l’acord pres al Ple de setembre arran una moció presentada per la CUP. Segons l’alcalde, Miquel Riera, aquesta comissió “serà una eina útil” per a l’estudi de la proposta de la CUP, que té dins el seu ADN la municipalització dels serveis municipals.

Aquesta comissió informativa, que haurà d’estudiar si és pertinent o no la creació d’una empresa municipal de serveis, està formada per un membre de cada grup municipal, i presidida per l’alcalde, si bé Miquel riera va manifestar la voluntat de cedir la presidència a la CUP, acció que també va reclamar el PSC.

La creació de la comissió va comptar amb els vots favorables de tots els grups excepte Ciutadans, que s’hi va abstenir. De fet, el regidor José Maria Paniello va manifestar que si bé el seu grup formarà part de la comissió, no faran cap proposta.

Aprovació de l’expedient de contractació  i plecs de clàusules del contracte del servei de neteja dels edificis i dependències municipals

Tots els grups municipals van votar favorablement aquest dijous a l’expedient de contractació  i plecs de clàusules del contracte del servei de neteja dels edificis i dependències municipals.

L’Alcalde, Miquel Riera, va recordar que es tracta d’un dels contractes més importants de l’Ajuntament “per cost i pel servei que comporta”, i va detallar que el nou plec fixa un cost de 6.150.000€ fins el 2024, amb una despesa anual, per tant, d’1.537.000€. Aquesta despesa anual s’incrementa en gairebé mig milió d’euros, ja s’han afegit als plecs no només nous edificis i dependències, sinó també millores salarials per al personal i una important borsa d’hores per a noves necessitats, com poden ser les sorgides arran la pandèmia de la Covid-19. En els nous plecs, va detallar l’alcalde, també s’han reorganitzat les càrregues de treball, per fer més eficient el servei, i s’han inclòs nous criteris d’avaluació de les ofertes que es presentin, que puntuen més la qualitat més que no pas l’oferta econòmica.

Tots els partits polítics hi van votar a favor. Des de la CUP, el regidor Marc Guevara va manifestar la satisfacció del seu grup pel fet que, als plecs, s’hagin incorporat propostes seves com ara puntuar l’ús de productes ecològics o la recollida selectiva dels residus. Ara bé, també va aprofitar per recordar l’aposta del seu grup per fer servir els diners de la licitació a oferir de manera directa el servei.

El regidor de Ciutadans Carlos Navia també es va mostrar favorable a la proposta, i va reclamar que es faci “un bon control” del servei. A això l’alcalde va recordar que els plecs ja preveuen que hi hagi una empresa externa que faci el control de qualitat del servei.

Des d’ERC, el regidor Jordi Parent va celebrar l’inici del procés de licitació del contracte “perquè ja s’havien fet massa ampliacions de l’actual”, i va apuntar que “ens hagués agradat alguna clàusula als plecs de caràcter social, com ara tenir en compte l’acord d’aplicar l’Anem a mil”, una iniciativa que té com a objectiu aconseguir un salari digne per a totes les persones treballadores, de com a mínim mil euros (i a la qual es va adherir l’ajuntament d’Olesa).

Precisament, el regidor del PSC Fernando Vicente també va valorar que el nou contracti vulgui vetllar perquè la plantilla  de neteja “que són companyes nostres” tingui les millors condicions de treball possibles “i els millors productes”.

Sobre aquest punt, el portaveu del Bloc Olesà, Jordi Martínez, va recordar que la plantilla de neteja dels edificis municipals (que l’empresa que guanyi el concurs té el deure de mantenir) ja tenen un sou superior als mil euros i a més “hi ha previst que tinguin una millora salarial”.

L’expedient de contractació  i plecs de clàusules del contracte del servei de neteja dels edificis i dependències municipals es va aprovar per unanimitat.

Rebutjada una moció de Ciutadans de defensa de la jornada contínua als centres educatius d’Olesa

El darrer punt de l’ordre del dia al Ple ordinari d’octubre va ser una moció presentada per Ciutadans que demanava l’acord del Ple per sol·licitar al departament d’Educació de la Generalitat que s’estableixin els mecanismes normatius necessaris per a la lliure elecció per part de les famílies i l’autonomia de centre a l’hora d’optar per la jornada contínua.

Va ser la regidora de Ciutadans Olga Vanesa Carrasco qui va defensar la proposta, que aposta per l’aplicació d’un horari lectiu de 9.00 a 14.00 h (i a continuació, de menjador de 14.00 a 16.30 h) per ajustar-se “a la realitat laboral, social i de conciliació per a aquelles famílies que així ho requereixin o necessitin aquesta opció”. A més, amb la jornada contínua, diu la moció defensada per Ciutadans, “s’evitaria la interrupció de la jornada lectiva que suposa l’horari de menjador i es redueixin a la meitat el nombre d’entrades i sortides en el centre, evitant alhora el nombre d’aglomeracions a les portes dels centres escolars”, sobretot ara en plena pandèmia per la Covid-19. Carrasco també va defensar “el dret a decidir de les famílies”.

Cap grup municipal va donar suport a la moció. De fet, la majoria de partits van carregar durament contra Ciutadans per no haver acceptat deixar la moció damunt la taula a l’espera del pronunciament del Consell Escolar Municipal (com van demanar Bloc Olesà i ERC), sinó també per la que van considerar manca d’argumentació en la defensa de la jornada contínua, més enllà de voler donar suport a la plataforma ciutadana creada a Olesa per defensa aquesta opció. Precisament, un petit grup de persones d’aquesta plataforma s’havien concentrat a les portes de l’Ajuntament abans de l’inici del Ple.

Des de Junts per Catalunya, Domènec Paloma va recordar que a Olesa aquest tipus de propostes s’han de debatre al si del Consell Escolar Municipal, on hi ha representada tota la comunitat educativa, i també va afegir que la Llei d’Educació de Catalunya “va ser votada en el seu moment i no la podem canviar cada mig any”.

El regidor de la CUP Marc Serradó (que va criticar que la moció hagués entrat a Ple redactada en castellà) va recriminar a Ciutadans que “no ha explicat perquè defensa la proposta més enllà de dir que dona suport a la plataforma”, i es va mostrar contrari “a que l’educació sigui a la carta” i que es doni el poder a les famílies a escollir no només horari, sinó altres factors de l’educació dels infants: “escollir no és viable, ni ètic, ni garanteix els drets dels infants”, ja que “el que és bo per a unes famílies no ho és per a altres”. De fet, Serradó va assegurar que la jornada contínua “aprofundeix en les desigualtats”, ja que hi ha molts infants que quan arriben a casa “el que troben és precarietat”.

Des d’ERC, el regidor Jordi Parent va titllar la proposta de “disbarat”, i acusant Ciutadans de presentar-la només per promocionar-se a les xarxes socials “i guanyar 60 vots fent bandera d’una cosa en la qual no han aprofundit”. Parent va recordar que les escoles “són espais que garanteixen la igualtat entre infants, perquè les desigualtats són en l’àmbit de la família”, i que la jornada contínua encara accentuaria més la desigualtat entre l’escola pública i la concertada. Per Parent, “el centre de les decisions ha de ser l’interès de l’infant i no si a uns pares li va millor un horari o altre”. De fet,  el regidor d’ERC va apuntar que “no hi ha evidències que la jornada contínua millori el rendiment acadèmic”, sobretot, va dir, si l’horari saludable per als àpats és entre les 12.00 i les 14.00 h.

La regidora del PSC Almudena Toledo també va estar d’acord en el fet que la jornada contínua “posa l’atenció en els adults i la seva problemàtica, i no en els infants”, i va assegurar que no es podia justificar la proposta només per raons de la pandèmia i de conciliació. També va esmentar un informe de l’Associació Valenciana de Pediatria que defensa l’horari partit com el que millor s’adapta al ritme biològic de l’infant.

Per la seva banda, la regidora d’Ensenyament, Lourdes Vallès, va recordar que, a nivell normatiu, no es pot sol·licitar la jornada a contínua a Primària, ja que encara no ha finalitzat la prova pilot que el departament d’ensenyament de la Generalitat va posar en marxa en diferents centres (25 actualment). La regidora va insistir que ha de ser la comunitat educativa qui es pronunciï al respecte, i de fet va recordar que fa uns anys ja es va intentar tirar endavant la iniciativa a proposta de l’AMPA d’un centre, i que, feta la consulta a les famílies de les escoles, aquesta proposta no va prosperar. Lourdes Vallès també va afegir que la proposta de jornada contínua no es pot justificar únicament com a mesura a causa de la pandèmia.

Les crítiques de la resta de grups no van agradar a Ciutadans. La regidora Olga Vanesa Carrasco va dir que “és lamentable que aquí es llegeixin informes que han trobat per Internet per desacreditar la nostra moció”, i el seu company de partit José Maria Paniello va acusar la resta de formacions de rebutjar la proposta únicament perquè l’havia presentada Ciutadans.

La resta de grups van rebutjar les acusacions de Paniello, i van acusar Ciutadans de no preparar bé les mocions que porten a Ple. En aquest sentit, el regidor de la CUP, Marc Serradó, va dir als regidors de Ciutadans que “vostès presenten mocions que els passa el partit i no les entenen. Un model educatiu no és a la carta i vostès no saben explicar per què és millor el que defensen”. Jordi Parent, d’ERC, va rebutjar les paraules d’Olga Vanessa Carrasco sobre com es documenten la resta de grups sobre els punts que van a Ple, i va insistir que, pel que fa a la jornada contínua, són cada cop més els països que l’abandonen per apostar per l’horari partit. Fernando Vicente, del PSC, i Domènec Paloma, de Junts per Catalunya, van coincidir en aconsellar Ciutadans a “preparar millor les mocions que presenten”, per evitar que sistemàticament siguin rebutjades. De fet, Vicente i el portaveu del Bloc Olesà, Jordi Martínez, van assegurar que Ciutadans havia perdut l’oportunitat de deixar la moció damunt la taula a l’espera del pronunciament de la comunitat educativa en el si del Consell Escolar Municipal.

Només Ciutadans hi va votar a favor de la moció sobre la jornada contínua, que no va ser aprovada pels vots negatius de Bloc Olesà, ERC, la CUP i Junts per Catalunya. El PSC s’hi va abstenir.

Precs i preguntes

En l’apartat de control, precs i preguntes del Ple ordinari del mes d’octubre, celebrat aquest dijous al vespre, només la regidora del PSC, Almudena Toledo, va formular un prec, per sol·licitar a la regidora de Salut Pública que miri d’intercedir amb les farmàcies locals per aconseguir que ampliïn l’horari de guàrdia, que actualment és fins les 20.30h. La regidoria Ada Agut va dir que tractaria la demanda i li donarà resposta.

Tags: