Prohibició

Fins al 14 de juny estarà vigent el període de prohibició per activitats amb risc d’incendis forestals. L’autorització col·lectiva per a cremes de brancatge i restes vegetals procedents de treballs agrícoles no és vàlida per a la crema de marges, canyars, rases, restes de jardineria, calçotades i crema de residus. Tampoc és vàlida per l’eliminació e restes procedents d’arrencades agrícoles (vinya, fruiters, oliveres, etc.) ni per a les restes de rompudes forestals. En aquests casos caldrà tramitar una autorització individual a les oficines del DARP.